Hervormde-Gemeente-Randwijk

Info

Kerkdiensten

Kerkdiensten zijn er 's zondags om 10.00 uur en 18.30 uur.
De gemeente komt ook samen op de bid- en dankdag en op de christelijke feestdagen. Zie voor de soms afwijkende tijden de aankondigingen in het kerkblad.

Kindercrèche

Iedere zondagmorgen wordt er in "De Voorhof" (achter de kerk) kindercrèche gehouden.
Ouders kunnen vanaf 9.45 uur hun kind(eren) brengen. Zij worden daar opgevangen door drie leden van de oppasdienst.
De leden bestaan uit ouders en jongeren die volgens een rooster een keer in de drie maanden
oppassen. Het rooster wordt in de kerkbode vermeld, zodat iedereen weet wanneer hij/zij moet oppassen.
Alle kinderen (t/m 5 jaar) zijn van harte welkom. Zij krijgen bij ons de gelegenheid om te tekenen, te kleuren en om samen te spelen.
Ons doel is om zo de ouders in de gelegenheid te stellen samen naar de kerk te gaan.

Vervoer naar de kerk:

Mensen die door omstandigheden niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerkdienst te komen, kunnen worden opgehaald. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de diaconie.

Heilige Doop

Er zijn geen vaste data voor doopdiensten. Wanneer ouders een kind ten doop willen houden, wordt in onderling overleg een datum vastgesteld.
Voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop wordt een doopzitting gehouden, waarin o.a. het doopformulier aan de orde komt.
Tijdens de doopzitting worden enige gegevens genoteerd; in verband daarmee wordt de ouders verzocht het trouwboekje mee te nemen. Tevens bezoeken predikant en wijkoudeling het gezin voor een
meer persoonlijk gesprek.

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar viert de gemeente in een zondagmorgendienst het Heilig Avondmaal. De belijdende leden van de gemeente hebben toegang tot de tafel. Belijdende leden van een andere Hervormde Gemeente of andere kerk kunnen door de kerkenraad worden toegelaten. Zij dienen voor de dienst hiertoe een verzoek te richten aan de kerkenraad.
’s Zondag vóór de viering van het Heilig Avondmaal, wordt er een dienst gehouden ter voorbereiding. “Aan de Avondmaalsviering gaat vooraf de nodiging in prediking en pastoraat. Daarbij worden de lidmaten opgeroepen tot zelfonderzoek en verootmoediging en worden ze vermaand om belemmeringen weg te nemen.” (De Hervormde Kerkorde, Een praktische toelichting pag.187) En in de avonddienst na de viering, is er een dienst van dankzegging en nabetrachting.
In de tussenliggende week is er voor de gemeente een uur van bezinning op de viering, met een meditatieve spits.
In deze week vindt ook het Censura Morum door de kerkenraad plaats: “Voor de Avondmaalsviering zullen zij zichzelf en elkaar beproeven en uit hun midden wegnemen, wat voor een goede Avondmaalsviering een beletstel kan zijn”. (De Hervormde Kerkorde, Een praktische toelichting pag.187)
Op het Censura Morum kunnen leden van de gemeente eventuele bezwaren over belijdenis en levenswandel van andere leden inbrengen bij de kerkenraad. De kerkenraad is verplicht deze bezwaren te behandelen, naar de regel van Matth.18: 15-17.

Huwelijksinzegening

Aanstaande bruidsparen, die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen, nemen daarvoor contact op met de PREDIKANT en met de VOORZITTER van de commissie van kerkbeheer. Met de laatste wordt tevens gesproken over de verwachte taken van de koster en de organist.

Collectemunten

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om collectemunten te gebruiken. De munten zijn er in drie kleuren: groen , zilver en goud De groenkleurige collectemunten zijn verpakt per 100 stuks , zilverkleurige collectemunten zijn verpakt per 100 stuks en de goudkeurige per 50 stuks. Het is de bedoeling dat het bedrag binnen 14 dagen wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de Commissie van Kerkbeheer dat in de zakjes wordt vermeld (iban NL27 RABO 0133 9871 24 t.n.v. Kerk. NH kerk Randwijk).

De administratie en uitgifte van de collectemunten wordt verzorgd door fam Tornbroers,Prins Bernhardstraat, Randwijk.

Ringleiding

In het kerkgebouw is een ringleiding aanwezig voor mensen die gebruik maken van een gehoorapparaat.


naar het begin van de pagina