Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Jeugdwerk

Jeugdraad

De jeugdraad is het adviserend en uitvoerend orgaan van de kerkenraad met betrekking tot het jeugdwerk. Leidraad is het jeugdwerkbeleidsplan dat is vastgesteld door de kerkenraad. De jeugdraad is het aanspreekpunt voor zowel kerkenraad als leidinggevenden. 
De jeugdraad coördineert, begeleidt en ondersteunt de kerkelijke activiteiten voor de jongeren van onze Hervormde gemeente, waarbij ook de jongeren van buiten de gemeente van harte welkom zijn.
De Jeugdraad bestaat uit: Klaas Jan Averink, Mirjam Floor, Anne Heenck, Alettina van Rijswijk, Ilse Sterk, Dirk Huibers en ds. Mauritz. 

Jeugdvereniging Immanuel

Ook dit jaar hoopt Jeugdvereniging Immanuel weer een aantal avonden per jaar te vullen. De avonden van de jeugdvereniging zijn meestal op zondagavond, van 20.00 – 22.00 uur. Ze worden dan gevuld met een Bijbelinleiding of een spel. Ook proberen we eens per maand een activiteit te organiseren en als het kan eens per jaar een reisje. Niet alle zondagavonden worden benut, eens per maand is er een vrije zondag. Geïnteresseerd? Dan ben je vanaf 15 jaar van harte welkom!
Contactpersoon: Jan van Voorthuijsen

JEUGDCLUBS TIMOTHEÜS EN BEZALEËL
De Heere Jezus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet. We nodigen de kinderen van de basisschool uit om naar de club te komen. Jullie mogen daar samen meer leren over de Bijbel, zodat je mag gaan ontdekken wie Jezus wil zijn voor jou. Daarnaast zijn we bezig met knutselen en spel. Samen met jou wordt het vast en zeker gezellig!
Alleen in de schoolvakanties is er geen club.
Naast de gewone clubavonden zijn er nogal wat jaarlijkse activiteiten:
* Startdag met clubs, jeugdvereniging en gemeente
* Oliebollenactie (2e zaterdag van december)
* Kerst- en Paasviering met jeugdvereniging en gemeente
* Themadag of -avond met jeugdvereniging en gemeente
* Afsluitdag met clubs, JV Immanuel en gemeente

Contributie alle clubs
Voor een heel clubseizoen betaal je € 12,50. Het nieuwe rekeningnummer van de club is NL87 RABO 0175 8341 72 t.n.v. H. van Voorthuijsen, o.v.v. clubcontributie en naam kind(eren).

Timotheüs
Leeftijd: jongens en meisjes van groepen 3, 4, en 5 van de basisschool.
De club is op dinsdagmiddag  van 14.30 – 15.45 uur.
De club is om de 14 dagen. De eerste clubmiddag zal zijn op 26 september. Je wordt dan verwelkomd door Alettina, Corianne, Aartje en Ilse.

Bezaleël
Leeftijd: jongens en meisjes van groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
De club is op maandag van 18.45 tot 20.00 uur.
De club is om de 14 dagen. Je wordt dan verwelkomd door Klaas Jan, Joke, Geerten en Theo. 

12+ club
Leeftijd: jongeren van 12 tot en met 15 jaar.
De clubavonden zijn op donderdagavond van 19.30-20.45 uur. We denken met elkaar na over de Bijbel en hebben daarna een gezellige activiteit in de vorm van een spel o.i.d. Voor vragen kan je contact opnemen met Mirjam Floor of Carine Mauritz.

REGIO-AVONDEN VOOR JONGENS EN MEISJES 12+
Voor de groep jongens en meisjes van 12+ zijn er evenals vorig seizoen een aantal regio-avonden: thema-avonden met een spreker, samen met de jeugd van de buurgemeenten. De organisatie en het vervoer voor deze avonden wordt geregeld.

KINDER VAKANTIE BIJBEL CLUB (KVBC)
In de laatste week van de zomervakantie wordt er een KVBC-week georganiseerd. Alle kinderen van de basisschool zijn een aantal dagdelen van harte welkom in de tenten bij de Voorhof. Op de KVBC luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en zingen we liederen rond een bepaald thema. Ook de knutselwerkjes en de spellen staan in ditzelfde thema. Samen met de kinderen leren we uit de Bijbel en hebben we veel plezier. Wanneer de zomervakantie nadert, vind je hier meer informatie over in de kerkbode, de flyers en de regionale krant. In psalm 78 staat de opdracht om Gods grote daden door te vertellen aan de kinderen “zodat ze hun hoop op God zouden stellen, Gods daden niet vergeten maar Zijn geboden in acht nemen.”