Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Vorming en Toerusting

Commissie Vorming & Toerusting

Deze commissie is ingesteld door de kerkenraad. De taak van de commissie is drieërlei:
* Zij  kan zowel inhoudelijke als organisatorische ondersteuning bieden aan de kringen en verenigingen, die niet onder de jeugdraad vallen.
* De commissie stimuleert gemeenteleden zich aan te sluiten bij een kring of vereniging.
* Daarnaast wil zij door het aanbieden van activiteiten voor verschillende doelgroepen in de gemeente, het gesprek over het christelijk geloof in relatie tot het leven van alledag, stimuleren.

Zowel kerkenraad als commissie hopen zo bij te dragen aan verdieping van het geloofsleven en aan de eenheid in de gemeente.
De activiteiten die voor diverse doelgroepen worden georganiseerd staan vermeld in de agenda en worden ook via de kerkbode aangekondigd.
De commissie bestaat uit de leden Machiel Blok, Wim Blok, Marja Korevaar en Jansje Spaan.

Jonge-lidmatenkring

Na het volgen van de belijdeniscatechese ben je welkom op de jonge-lidmatenkring. We willen ook dit  seizoen verder gaan met de bespreking van belangrijke thema’s inzake het -christen-zijn in het dagelijks leven.  De leiding van de kring berust bij ds. Mauritz.  De kring komt elke maand op een maandagavond bij elkaar in de Voorhof om 19.45 uur.

Bijbelkring

Op de Bijbelkring houden we ons bezig met Bijbelstudie en gesprek (naar aanleiding  van het gelezen Bijbelgedeelte). Hierbij komen tal van vragen aan de orde. Hoe leren we God kennen en lief hebben? Hoe groeien we in heiligmaking? Wat is belangrijk in het liefhebben van onze naaste zoals onszelf? De opzet van de avonden is als volgt: we lezen en bespreken het betreffende Bijbelgedeelte naar aanleiding  van het hoofdstuk van het te gebruiken  bijbelstudieboekje. Daarna volgt de koffiepauze en  zoeken we tenslotte gezamenlijk naar antwoorden op  de vragen. Wij komen samen op donderdagavond om 19.30 uur (één keer per maand). Allen van harte welkom!

Leerkring

In de week is de Voorhof op allerlei momenten open om stil te zijn, te bidden, na te denken over een Bijbelgedeelte. De mogelijkheid wordt geboden om je in kleine kring te verdiepen in de bijbel en /of samen contact te hebben in een gemeenschappelijke beleving van het geloof door middel van gebed, omzien naar elkaar.

Hoe ziet deze avond eruit?             
Eén maal per 14 dagen komen we bij elkaar in “De Voorhof”. De data van deze bijeenkomsten vind je in de agenda. We beginnen met gebed en zingen. We behandelen een Bijbelgedeelte.  Eén van de aanwezigen geeft leiding aan de gesprekken. Na een avond van luisteren naar de woorden van God, gesprekken en leren van elkaar sluiten we rond 21.30 uur af. Eén van de aanwezigen sluit de avond met gebed.

Waarom is het zinvol om te komen?                                                                              
Als u of jij die belangstellende zoeker bent, die op zoek is naar antwoorden, richtlijnen voor het leven. Als jij zoekt naar het doel van je leven of wat Gods wil is, kom dan! Eerlijkheidshalve moeten we erbij vermelden dat het ook nog heel gezellig is en dus niet alleen maar “zware kost”.

Informatie: Machiel Blok

Vrouwenvereniging Monica

In 1953 werd onze vereniging opgericht. Op dit moment zijn er 13 leden, variërend in leeftijd. Om de veertien dagen komen we bij elkaar in de Voorhof op de dinsdagavond. De avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot 21.30 uur. Ons programma is gevarieerd, maar Gods Woord staat centraal. We gebruiken de Bijbelstudies uit het Bijbelstudienummer behorend bij het blad Vrouw tot Vrouw. Deze hebben komend seizoen als overkoepelend thema het bijbelboek Openbaring. We bespreken de Bijbelstudies in groepjes met elkaar aan de hand van de vragen. We vieren samen Kerstfeest en Pasen, avonden met o.a. zang en declamatie. Juist ook met de feestdagen willen we aandacht geven aan de ouderen en zieken in onze gemeente. Verder zijn we ook creatief bezig en doen soms een quiz als ontspanning.
Ook dit jaar zijn nieuwe leden weer van harte welkom! Kom gerust eens een avond kijken!
Presidente: Joanne Blok

Ouderenkring
Op een aantal donderdagmiddagen komt de ouderenkring samen in de Voorhof. De data vindt u achterin de gids. We beginnen om half drie (14.30 uur) met zingen, gebed en meditatie. Vooraf heten wij u welkom met een kopje koffie of thee. Na de pauze volgt er een gevarieerd programma. Deze middagen  zijn mooie momenten om elkaar te ontmoeten en weer te kunnen bijpraten. Rond vier uur (16.00 uur) besluiten we de middag. Met Kerst en Pasen willen we na het programma met elkaar een broodmaaltijd gebruiken. Ook dan bent u van harte uitgenodigd. Als er vervoer moet worden geregeld, kunt u contact opnemen met Machiel Blok. De leiding is in handen van dominee en mevrouw Mauritz. Wanneer u verhinderd bent, horen we dat graag van te voren. U kunt dat melden bij Machiel Blok of dominee Mauritz.

Maaltijd voor ouderen

Afgelopen seizoen kon er telkens  weer een warme maaltijd voor de ouderen en alleenstaanden worden georganiseerd. In dit nieuwe seizoen willen Joke de Waal en Aartje Stuivenberg  daar ook weer  mee doorgaan. Eke maand is er op een donderdag inloop om 16.00 uur. Via de kerkbode en de afkondiging in de kerk wordt  u  van te voren bekend gemaakt wanneer er weer een maaltijd wordt gehouden.