Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Vorming en Toerusting

Commissie Vorming & Toerusting

Deze commissie is ingesteld door de kerkenraad. De taak van de commissie is drieërlei:
* Zij  kan zowel inhoudelijke als organisatorische ondersteuning bieden aan de kringen en verenigingen, die niet onder de jeugdraad vallen.
* De commissie stimuleert gemeenteleden zich aan te sluiten bij een kring of vereniging.
* Daarnaast wil zij door het aanbieden van activiteiten voor verschillende doelgroepen in de gemeente, het gesprek over het christelijk geloof in relatie tot het leven van alledag, stimuleren.

Zowel kerkenraad als commissie hopen zo bij te dragen aan verdieping van het geloofsleven en aan de eenheid in de gemeente.
De activiteiten die voor diverse doelgroepen worden georganiseerd staan vermeld in de agenda en worden ook via de kerkbode aangekondigd.
De commissie bestaat uit de leden Machiel Blok, Wim Blok, Marja Korevaar en Jansje Spaan.

Jonge-lidmatenkring

Vorig jaar was er veel belangstelling voor de jonge-lidmatenkring. Dit jaar willen we daarom weer met frisse zin samen verder gaan. De leiding van de kring berust bij ds. Mauritz.  De stof die besproken zal worden wordt gevormd door thema’s uit het boek van J.C. Ryle ‘Christen zijn in het dagelijks leven’ De kring komt elke 3e maandag van de maand bij elkaar in de Voorhof, vanaf 19.45 uur.

Bijbelkring

De Bijbelkring wijdt zich geheel aan Bijbelstudie en onderling gesprek. Aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel en een bijpassend boek komen tal van vragen aan de orde. Hoe leren we God kennen en lief hebben? Hoe groeien we in toewijding aan Hem? Wat is belangrijk in de omgang met onze naaste? Wij komen zeven keer per seizoen op donderdagavond samen (één keer per maand). De data kunt u achterin   deze kerkgids lezen. De opzet van de avonden is als volgt: we lezen en bespreken het betreffende Bijbelgedeelte en het hoofdstuk van het bijpassende boekje, dan volgt de koffiepauze, tenslotte zoeken we gezamenlijk naar antwoorden op de vragen. Ons oprechte verlangen is dat er veel gemeenteleden tijd zullen vrij maken voor deze avonden. U bent in ieder geval allemaal van harte welkom!

Leerkring

In de week is de Voorhof op allerlei momenten open om stil te zijn, te bidden, na te denken over een Bijbelgedeelte. De mogelijkheid wordt geboden om je in kleine kring te verdiepen in de bijbel en /of samen contact te hebben in een gemeenschappelijke beleving van het geloof door middel van gebed, omzien naar elkaar.
Hoe ziet deze avond eruit?
Eén maal per 14 dagen komen we bij elkaar in “De Voorhof”. De data van deze bijeenkomsten vind je in de agenda. We beginnen met gebed. We behandelen een Bijbelgedeelte.  Eén van de aanwezigen geeft leiding aan de gesprekken. Na een avond van luisteren naar de woorden van God, gesprekken en leren van elkaar sluiten we rond 21.30 uur af. Eén van de aanwezigen sluit de avond met gebed.
Waarom is het zinvol om te komen?
Als u of jij die belangstellende zoeker bent, die op zoek is naar antwoorden, richtlijnen voor het leven. Als jij zoekt naar het doel van je leven of wat Gods wil is, kom dan! Eerlijkheidshalve moeten we erbij vermelden dat het ook nog heel gezellig is en dus niet alleen maar “zware kost”.
Informatie: Machiel Blok

Vrouwenvereniging Monica

In 1953 werd onze vrouwenvereniging opgericht. Op dit moment zijn er 15 leden, variërend in leeftijd. Om de veertien dagen komen we bij elkaar in de Voorhof op de dinsdagavond. De avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot 21.30 uur. Ons programma is gevarieerd, maar Gods Woord staat centraal. We gebruiken de Bijbelstudies uit het Bijbelstudienummer behorend bij het blad van Vrouw tot Vrouw. Deze hebbend komend seizoen als overkoepelend thema: Het koninkrijk van God in het Oude en Nieuwe Testament. We bespreken de Bijbelstudies in groepjes met elkaar aan de hand van de vragen. We vieren samen Kerstfeest en Pasen, avonden met o.a. zang en declamatie. Juist ook met de feestdagen willen we aandacht geven aan de ouderen en de zieken in onze gemeente. Verder zijn we ook creatief bezig en doen soms een quiz als ontspanning.
Ook dit jaar zijn nieuwe leden weer van harte welkom! Wilt u in dat geval vooraf even contact met ons opnemen?
Presidente:  J. Blok-den Butter

Ouderenkring

Ook de ouderenkring komt samen in de Voorhof, op een aantal woensdagmiddagen. De datums moeten nog worden vastgesteld, maar u hoort ruim van tevoren wanneer we weer bij elkaar zullen komen. Natuurlijk zullen we de coronaregels goed in acht nemen en waken over elkaars veiligheid.
We beginnen om half drie (14.30 uur) met zingen, gebed en meditatie. Vooraf heten wij u welkom met een kopje koffie of thee. Na de pauze wordt u een gevarieerd programma aangeboden. Het zijn mooie momenten om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten. Doorgaans eindigen we rond vier uur (16.00 uur).
Met Kerst en Pasen gebruiken wij -indien mogelijk- met elkaar na het programma een broodmaaltijd. U wordt hartelijk uitgenodigd om dit alles mee te maken! Vervoer kan worden geregeld. Daarvoor kunt u contact opnemen met Machiel Blok.
De leiding is in handen van dominee en mevrouw Mauritz.
Wanneer u verhinderd bent, horen we dat graag van te voren. Dit kunt u melden bij Machiel Blok of dominee Mauritz.

Maaltijd voor ouderen

Deze maaltijden konden het afgelopen seizoen niet doorgaan. Op dit moment wordt nog nagegaan of en in welke vorm deze maaltijden dit seizoen weer kunnen worden georganiseerd. Als dat het geval is dan kunt u dit lezen in de kerkbode.